Jasle Simba Podunajske Biskupice Bratislava - Zaujímavosti
^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Aké   vedomosti, schopnosti a zručnosti

už má   Vaše batoľa / 1- 3 roky /

 

 

Jazyk, reč a komunikácia

 

- 2 roky 200-300slov, 3 roky 900 slov

- 1,5-2 roky – dvojslovné, primárne vety

- od 2,5 rokov otázkové obdobie „prečo“- reč je tvorená najmä podstatnými a prídavnými menami, slovesami, dieťa správne radí slová vo vete a začína tvoriť súvetia, dokáže sa dorozumieť, jazyk používa na sebavyjadrovanie, rozpráva zložitejšími, 3-4 viacslovnými vetami, slovná zásoba sa rozširuje o privlastňovacie zámená, chápe osobné zámená a používa ich správne: Ja nejem, ty jej.

- dieťa do 3 rokov by malo vedieť správne vyslovovať hlásky n, m, p, h, t, k v každej slovnej pozícii /teda na začiatku, v strede a na konci slova/, medzi 3. a 4. rokom by malo mať osvojenú správnu výslovnosť hlások f, v, g, b, j, d vo všetkých postaveniach v slove

- dieťa do 3 rokov – pozná a vie riekanky, najprv s druhou osobou, postupne samo, dokáže sa sústrediť na krátky text, rozlišovať rôzne zvuky, používať

predložkové spojenia v-, do-, na-, za- pod, pred- 

 

„ Matematické “ pojmy, predstavy

 

- okolo 3 rokov rozlíši čo je malé a čo veľké, čoho je veľa a čoho je málo, rozumie pojmom krátky, dlhý, ľahký, ťažký, hore, dole, menšie, väčšie,

- vie odhadnúť vzdialenosť, rozlíšiť pomer jednotlivých častí v priestore

- pozná a vie pomenovať kruh, vo svojom okolí rozlišuje tvar predmetov (kruhový, štvorcový), tvary rozlišuje bez pomenovania

 

Hrubá motorika

 

- dokáže zvládnuť plynulú chôdzu so správnymi pohybmi rúk, pri chôdzi prekračovať nízke prekážky,vyhýbať sa prekážkam

- 2 roky – chodí po schodoch bez držania, prisúva jednu nohu, skočí znožmo z nízkeho schodíka

- okolo 3. roka dieťa dobre behá, dokáže zvládnuť nerovnosti v pohybe, ide po doske, po schodoch strieda nohy, hore ide samo; dolu až po 3. roku, dokáže skokom prekonať určitú vzdialenosť, jazdí na trojkolke

 

Jemná motorika

 

- vo veku 15 mesiacov postaví na seba 2 kocky, 18 mesiacov 3 kocky, 2 r. dokáže 6 kociek zostaviť aj vodorovne, navliekať korálky, 3.ročné postaví aj most z 3 kociek, je schopné poslúchnuť inštrukciu "postav most"

- medzi 2. a 3. rokom vie umiestniť predmety (v, na, do), dokáže rozpoznať tvary predmetov a nájsť správny otvor na kocke, kde môže predmet vhodiť, vie narábať s nožnicami, dokáže rovno strihať, lepiť, trhať papier na malé kúsky, modelovať z plastelíny

- pomenuje základné farby, tvary, spontánne kreslí, pracuje s pastelkou, fixkou /drží ich v 3 prstoch – pinzetový úchop/, štetcom a farbou,  kriedami,

- do 18 mesiacov dokáže dieťa uchopiť do ruky ceruzku celou dlaňou, narábať s ňou, prvá kresba je čmáranie (haky-baky), vo veku 18 mesiacov začína napodobňovať (čiara, krúžok)

- v 2 – 3 r. kreslí zvislé a vodorovné čiary, kruh, klbká, slniečko, špirály, okolo 3 r. postavy hlavonožce, štvorec, trojuholník, kríž, dom, dážď, kvety, dopravné prostriedky, strom /listnatý/

 

Sebaobslužné a hygienické návyky

 

- má hygienické návyky pri umývaní a utieraní, správne používa WC, používa vreckovku, dáva ruku pri kašli pred pusu, správne drží a používa lyžicu a hrnček, oblieka sa a vyzlieka sám, zapne si gombíky, ukladá odev a topánky na určené miesta, obuje a vyzuje si topánky, vie si upratať svoje hračky

 

Poznávacie procesy

 

- obdobie batoľaťa: rozvoj symbolického myslenia, schopnosť predvídania budúceho diania – rozvoj vnímania času, schopnosť pochopiť pravidlá, dieťa sa učí napodobňovaním, jeho pozornosť sa doslova „lepí”na preňho zaujímavé veci, na viackrát alebo pravidelne sa opakujúce veci sa pamätá

- dieťa do 3 rokov pozná svoje meno, pomenuje svojich blízkych, pozná povolania svojich rodičov, kto čo robí, pozná okolie svojho bydliska,

- pozná zvieratá, rozozná zvuky najznámejších domácich a lesných zvierat

- pozná základné druhy ovocia, zeleniny, pomenuje ich farby

-rozozná dopravné prostriedky podľa miesta pohybu /loď, auto, lietadlo/

-pochopí časovú súvislosť jedného dňa

 

Mravný a citový vývoj

 

- 2 – 3 ročné dieťa: je tvrdohlavé, trucovité, ak mu niekto v jeho činnosti kladie prekážky, rado sa vzpiera, dokáže vyvolať také emócie, pomocou ktorých dosiahne svoj cieľ: prosíka, plače

- vie vyjadriť svoje potreby a priania

U dieťaťa sa má:

- podporovať samostatnosť,

- podporovať radosť, chváliť, pri neúspechu povzbudzovať,

- učiť základné pravidlá správania (neubližovať, nadväzovať kontakt s deťmi)

- zdvorilostné návyky (poďakovať, poprosiť, pozdraviť, odzdraviť…)

- upozorňovať na bezpečnosť (pri prechádzaní cez cestu, cudzie psy, neznámi ľudia…)

 

 

 

Tieto informácie sú čerpané výhradne z odbornej literatúry.

Cieľom je informovať rodičov o priemerných zručnostiach a schopnostiach istého vekového obdobia.

Preto majte naďalej na pamäti, že aj VAŠE DIEŤATKO JE A VŽDY BUDE JEDINEČNÉ.

A práve to, že sme každý iný, nás robí takými výnimočnými...

Copyright © 2013. Jasle Simba Rights Reserved.